nhacso.net

{--} nhacSO.net | Nghe MP3 Chất Lượng 192kbps, Bản Quyền 100% Và Miễn Phí.


General data

KBSecKB/Sec
Page source96.6213.15123730.6612926923618
Total page554.12263.2744938.75743089715472
0%100%
KB 17.4367738512458% Page source
KB 82.5632261487542% Components
Sec 4.98026432230757% Page source
Sec 95.0197356776924% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 1.56120854252313%
Sec 2.00550006777613%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B82/TruyenThuyet1000ConHacGiay.jpg
Component8.6511.268976.81734004744005
0%100%
KB 0.732329703567084%
Sec 1.17977713389185%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/FloatLeftOut.js
Component4.0580.7464985.43604939330045
0%100%
KB 1.24755920176423%
Sec 1.2241631078735%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B4A/CoHong.jpg
Component6.9130.7745838.92480211933389
0%100%
KB 0.737382742428563%
Sec 1.66351708262601%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B53/KiepNaoCoYeuNhau.jpg
Component4.0861.0525823.88188283668161
0%100%
KB 1.21958702235248%
Sec 1.17497741151399%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_Top.js
Component6.7580.7434619.08991863729234
0%100%
KB 0.107738007153659%
Sec 0.77754870355105%
http://nhacso.net/Images/TopnhacSO/nghe_si.gif
Component0.5970.491991.2134392975467
0%100%
KB 1.80140835411696%
Sec 1.62817898833263%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68AA3/ChoiVoi.jpg
Component9.9821.0302229.68917378972687
0%100%
KB 1.77614315980957%
Sec 2.22750263680501%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B5E/MyNhanTinh.jpg
Component9.8421.4094416.98291024597695
0%100%
KB 0.456217222922028%
Sec 1.48330228422376%
http://nhacso.net/Images/TinTucAmNhac.gif
Component2.5280.9385522.69351085501922
0%100%
KB 1.75538960734279%
Sec 1.62642788777462%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68ADD/NgocHa.jpg
Component9.7271.0291149.45181972065291
0%100%
KB 2.00912434445844%
Sec 2.22502296462494%
http://nhacso.net/Library/vietuni.js
Component11.1331.4078727.90767910719156
0%100%
KB 1.00862264988577%
Sec 1.16784341519734%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/11/05F689B3/NguoiTroLai.jpg
Component5.5890.7389477.56346530942003
0%100%
KB 0.431132494288262%
Sec 1.03148673194426%
http://nhacso.net/Images/winmed9.gif
Component2.3890.6526683.66036024441217
0%100%
KB 0.120551069980979%
Sec 1.11222226624558%
http://nhacso.net/Images/TopnhacSO/loading.gif
Component0.6680.7037530.949196664170526
0%100%
KB 0.100338914535066%
Sec 0.77723104000217%
http://nhacso.net/Images/TopnhacSO/album.gif
Component0.5560.4917891.13056615743744
0%100%
KB 0.0550420304553871%
Sec 0.813465229978216%
http://nhacso.net/Include/moi_20_13.gif
Component0.3050.5147160.592559780539171
0%100%
KB 1.20514976846254%
Sec 1.34915976331885%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B6A/AiDiNgoaiSuongGio.jpg
Component6.6780.8536747.82265829813254
0%100%
KB 0.0577490155597504%
Sec 0.993093694168359%
http://nhacso.net/Images/new.gif
Component0.320.6283750.50925004973145
0%100%
KB 0.508191336925803%
Sec 1.22465935839265%
http://nhacso.net/Library/cookie.js
Component2.8160.7748973.63403136158741
0%100%
KB 0.230815596565377%
Sec 1.12002635880465%
http://nhacso.net/Images/xem_tiep.gif
Component1.2790.7086911.80473577341888
0%100%
KB 1.69601640072042%
Sec 1.58916168636863%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B15/TraiTimKhoc.jpg
Component9.3981.0055349.34627769921256
0%100%
KB 0.528223026698092%
Sec 1.55532814778935%
http://nhacso.net/Library/cjl_cookie.js
Component2.9270.9841262.97421265163201
0%100%
KB 0.00974514637570788%
Sec 0.904149480897461%
http://nhacso.net/Images/arrowW.gif
Component0.0540.5720960.0943897527687661
0%100%
KB 0.211144838140337%
Sec 0.780048921134777%
http://nhacso.net/Music/rss/rss-feed.gif
Component1.170.4935722.37047482434174
0%100%
KB 0.0369954630929651%
Sec 0.827794858822496%
http://nhacso.net/Images/red_bgr.gif
Component0.2050.5237830.391383454598565
0%100%
KB 0.739728796185678%
Sec 1.49090882482456%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/FloatRightOut.js
Component4.0990.9433654.34508382227452
0%100%
KB 0.00866235233396256%
Sec 0.903049511593874%
http://nhacso.net/Images/arrowB.gif
Component0.0480.57140.0840042002100105
0%100%
KB 1.84472011578678%
Sec 1.55665727736451%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68AB9/BuonTrongKyNiem.jpg
Component10.2220.98496710.3780126643837
0%100%
KB 1.14956634098628%
Sec 1.23492573855945%
http://nhacso.net/Images/logo_CDMusic.gif
Component6.370.7813938.1521078381813
0%100%
KB 1.40041362732395%
Sec 1.35108312918446%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/11/05F68A70/ChamTayVaoDieuUoc.jpg
Component7.760.8548919.077180599632
0%100%
KB 0.112610580341513%
Sec 0.777899555828918%
http://nhacso.net/Images/returnTop.gif
Component0.6240.4922121.26774641821004
0%100%
KB 0.0245433316128939%
Sec 0.819620948997569%
http://nhacso.net/Images/arrowRight.gif
Component0.1360.5186110.262238942097256
0%100%
KB 0.688837476223648%
Sec 1.49150622194634%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_RightBottom.js
Component3.8170.9437434.04453331044575
0%100%
KB 1.73355326083426%
Sec 2.21745751483145%
http://nhacso.net/Music/Album/2010/01/05F68BD2/BayGiuaNganHa.jpg
Component9.6061.4030856.84634216743818
0%100%
KB 1.73644071161224%
Sec 1.98131180600689%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68AC8/CanGacTrong.jpg
Component9.6221.2536657.67509661671978
0%100%
KB 1.69619686639404%
Sec 1.6306396955247%
http://nhacso.net/Music/Album/2010/01/05F68B9C/BeSua.jpg
Component9.3991.0317799.10950891615355
0%100%
KB 0.599506967779659%
Sec 1.67469536263214%
http://nhacso.net/Images/firefox_logo.gif
Component3.3221.0596553.13498261226531
0%100%
KB 0.0608169320113621%
Sec 0.994454432056848%
http://nhacso.net/Music/Advertising.js
Component0.3370.6292360.535570119954993
0%100%
KB 1.19865300421207%
Sec 1.48463299421459%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/NS_TOPCENTER.js
Component6.6420.9393947.07051567286996
0%100%
KB 1.71965740396519%
Sec 2.05767591057585%
http://nhacso.net/Music/News/2010/01/05F68BE0/QuynhHop_thumb.jpg
Component9.5291.3019847.3188303389289
0%100%
KB 1.7934678644775%
Sec 2.21838363841177%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68AF8/BienTinh.jpg
Component9.9381.4036717.08000663973253
0%100%
KB 9.05504563976886%
Sec 2.96830351528854%
http://nhacso.net/Library/AdLibExt.js
Component50.1761.87817926.715238536902
0%100%
KB 0.0099256120493321%
Sec 1.03036305640568%
http://nhacso.net/Images/f.gif
Component0.0550.6519570.08436139193229
0%100%
KB 0.103948228007551%
Sec 1.11519818894479%
http://nhacso.net/Images/TopnhacSO/ca_khuc_o.gif
Component0.5760.7056360.816284883424315
0%100%
KB 1.38254752563515%
Sec 1.48437538646102%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_CenterBanner_Bottom.js
Component7.6610.9392318.15667285257833
0%100%
KB 1.66930748102403%
Sec 1.98139872886852%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B3E/EmLaHanhPhucDoiAnh.jpg
Component9.251.253727.37804294419807
0%100%
KB 1.71027318893673%
Sec 1.63236550943206%
http://nhacso.net/Music/Album/2010/01/05F68BBA/BenEm.jpg
Component9.4771.0328719.17539557214793
0%100%
KB 0.105933350417417%
Sec 0.903539440450357%
http://nhacso.net/Images/TopnhacSO/tin_tuc.gif
Component0.5870.571711.02674432841825
0%100%
KB 8.82946354773859%
Sec 2.32666107652573%
http://nhacso.net/Library/nhacso.js
Component48.9261.47218333.2336401113177
0%100%
KB 1.18259155925951%
Sec 1.53708066850887%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B30/ThuoAyCoEm.jpg
Component6.5530.972586.73774907976722
0%100%
KB 1.35367301785527%
Sec 1.1709568340595%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_CenterBannerTop.js
Component7.5010.74091710.1239410082371
0%100%
KB 1.40185735271294%
Sec 1.3522131263857%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68ACE/ChoNguoiTinhLo.jpg
Component7.7680.8556069.07894521543795
0%100%
KB 1.80664185865207%
Sec 1.54968606386147%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B06/DoanKhucCuoiChoEm.jpg
Component10.0110.98055610.2095137860561
0%100%
KB 0.444126022789205%
Sec 0.776524594199435%
http://210.245.24.70/fa.js
Component2.4610.4913425.00873118927346
0%100%
KB 1.17302687855743%
Sec 1.54873623404616%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68B74/MuaThuChoEm.jpg
Component6.50.9799556.63295763580981
0%100%
KB 1.75340448493292%
Sec 1.79204438666936%
http://nhacso.net/Music/Album/2010/01/05F68BAA/UotLemChuDoi.jpg
Component9.7161.1339078.56860395076492
0%100%
KB 0.147801386698236%
Sec 0.991881515352482%
http://nhacso.net/Music/rss/rss-book.gif
Component0.8190.6276081.30495468509006
0%100%
KB 0.135529720891789%
Sec 0.815606693205744%
http://nhacso.net/Images/Home.gif
Component0.7510.5160711.45522612198709
0%100%
KB 2.20023749282649%
Sec 1.57587513186396%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_focus2.js
Component12.1920.99712712.2271285402963
0%100%
KB 1.51771631517969%
Sec 1.79372594893807%
http://nhacso.net/Library/floater_xlib.js
Component8.411.1349717.4098809573108
0%100%
KB 1.33652877886097%
Sec 1.16602751759702%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_CENTER_DEFAULT.js
Component7.4060.73779810.0379778747028
0%100%
KB 4.59898722663962%
Sec 2.47911113250643%
http://nhacso.net/library/adlib.js
Component25.4841.56864516.245868249349
0%100%
KB 0.263118952144113%
Sec 0.83994983571026%
http://nhacso.net/Images/nghePlaylist.gif
Component1.4580.5314742.7433138780072
0%100%
KB 0.120912001328227%
Sec 1.11515235689048%
http://nhacso.net/Images/Favorite.gif
Component0.670.7056070.949537065250203
0%100%
KB 1.29736772768452%
Sec 1.50239370546991%
http://www.gate.vn/adsvc/adjs/ns_Right.js
Component7.1890.9506327.56233747654192
0%100%
KB 1.15949195303561%
Sec 1.16178884278061%
http://nhacso.net/Images/logo.gif
Component6.4250.7351168.74011720599198
0%100%
KB 1.69258755292156%
Sec 2.06228440265811%
http://nhacso.net/Music/Album/2009/12/05F68AEB/EmKhongTheQuen.jpg
Component9.3791.30497.18752394819526