raovatmienphi.com

RAO VẶT MIỄN PHÍ - Máy Tính, Rao Bán, Rao Vặt, Mua Bán Rao Vặt, Mua Bán Nhà Đất, Mua Bán Điện Thoại, Rao Vặt Điện Thoại, DTDD, Mua Bán, Máy Tính Xách Tay, Thuê Nhà, Cho Thuê Nhà Đất


General data

KBSecKB/Sec
Page source179.4129.47458718.936128825457
Total page742.98747.37517115.6830462944398
0%100%
KB 24.147394234354% Page source
KB 75.852605765646% Components
Sec 19.9990560456236% Page source
Sec 80.0009439543764% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.408082510191968%
Sec 1.19023317087341%
http://raovatmienphi.com/images/misc/navbit-home.png
Component3.0320.5638755.37707825315894
0%100%
KB 0.595030599458672%
Sec 1.19987113080816%
http://raovatmienphi.com/images/statusicon/forum_old-48.png
Component4.4210.5684417.77741225562547
0%100%
KB 0.45155567997825%
Sec 1.13762966681429%
http://raovatmienphi.com/images/statusicon/category-16.png
Component3.3550.5389546.22502105931118
0%100%
KB 0.579014168484778%
Sec 1.3467328698402%
http://www.raovatmienphi.com/clientscript/vbulletin-sidebar.js?v=401
Component4.3020.6380176.74276704225749
0%100%
KB 0.431905268867423%
Sec 1.20940988265773%
http://raovatmienphi.com/images/statusicon/forum_new-16.png
Component3.2090.572965.6007400167551
0%100%
KB 0.463130579673669%
Sec 1.22973065363711%
http://raovatmienphi.com/images/misc/birthday.png
Component3.4410.5825875.90641397765484
0%100%
KB 0.400141590633484%
Sec 1.26089676805599%
http://raovatmienphi.com/images/buttons/lastpost-right.png
Component2.9730.5973524.97696500555786
0%100%
KB 0.406871183479657%
Sec 1.1877529687439%
http://raovatmienphi.com/images/buttons/collapse.png
Component3.0230.56275.37231206682069
0%100%
KB 0.396642202353473%
Sec 1.23107101819221%
http://raovatmienphi.com/images/cms/widget-article.png
Component2.9470.5832225.05296439434726
0%100%
KB 0.0881576662848744%
Sec 1.11979120877474%
http://raovatmienphi.com/images/icons/icon7.gif
Component0.6550.5305031.23467727797958
0%100%
KB 0.0833123594356294%
Sec 1.11810044970603%
http://raovatmienphi.com/images/icons/icon4.gif
Component0.6190.5297021.16858157983168
0%100%
KB 0.0546442939109298%
Sec 1.09450792272602%
http://raovatmienphi.com/images/icons/icon1.gif
Component0.4060.5185250.782990212622342
0%100%
KB 0.406871183479657%
Sec 1.23532007937238%
http://raovatmienphi.com/images/buttons/collapse_40b.png
Component3.0230.5852355.16544635915487
0%100%
KB 0.538232835836966%
Sec 4.45574961618608%
http://raovatmienphi.com/images/misc/tab-collapsed.png
Component3.9992.1109191.89443555152993
0%100%
KB 0.601894784161769%
Sec 1.18949860888101%
http://raovatmienphi.com/images/ads/banner/logo_search.gif
Component4.4720.5635277.9357333366458
0%100%
KB 0.445095270845923%
Sec 1.1518375310983%
http://raovatmienphi.com/images/statusicon/forum_link-16.png
Component3.3070.5456856.06027286804658
0%100%
KB 6.86351174381248%
Sec 3.27304148411412%
http://www.raovatmienphi.com/adsense/banner/nhaban_420x210_blue.gif
Component50.9951.55060932.8870785607461
0%100%
KB 0.431366901439729%
Sec 1.15355995232186%
http://raovatmienphi.com/images/misc/forum_stats.png
Component3.2050.5465015.86458213251211
0%100%
KB 0.42598322716279%
Sec 1.22072804760958%
http://raovatmienphi.com/images/misc/legend.png
Component3.1650.5783225.47272972496291
0%100%
KB 1.56180390773997%
Sec 2.0390132206594%
http://raovatmienphi.com/clientscript/yui/connection/connection-min.js?v=401
Component11.6040.96598612.0125964558493
0%100%
KB 0.413735368182754%
Sec 1.25190471608007%
http://raovatmienphi.com/images/site_icons/forum.png
Component3.0740.5930925.18300702083319
0%100%
KB 0.418446083175076%
Sec 1.2045212459497%
http://raovatmienphi.com/images/cms/widget-forum.png
Component3.1090.5706445.44823042036716
0%100%
KB 17.6676038746304%
Sec 11.3866480819668%
http://www.raovatmienphi.com/adsense/banner/kimchi_makeup_artist_banner_418x200.gif
Component131.2685.39444424.3339257947622
0%100%
KB 7.88008403915546%
Sec 7.81911478483107%
http://raovatmienphi.com/clientscript/yui/yuiloader-dom-event/yuiloader-dom-event.js?v=401
Component58.5483.70431915.8053342598194
0%100%
KB 6.49917158712064%
Sec 4.6690047831173%
http://www.raovatmienphi.com/clientscript/vbulletin-core.js?v=401
Component48.2882.21194921.8305214089475
0%100%
KB 0.437827310572056%
Sec 1.29935784295111%
http://raovatmienphi.com/images/statusicon/forum_old-16.png
Component3.2530.6155735.28450728020885
0%100%
KB 0.457073946112112%
Sec 1.2705305063701%
http://raovatmienphi.com/clientscript/vbulletin_read_marker.js?v=401
Component3.3960.6019165.64198326676812
0%100%
KB 2.05615979821989%
Sec 2.57191894885192%
http://raovatmienphi.com/images/misc/logo.gif
Component15.2771.21845112.5380503606628
0%100%
KB 1.84256252128234%
Sec 2.20056619953942%
http://raovatmienphi.com/customavatars/avatar3_3.gif
Component13.691.04252213.1316173663481
0%100%
KB 0.397718937208861%
Sec 1.18637460960299%
http://raovatmienphi.com/images/statusicon/subforum_old-48.png
Component2.9550.5620475.25756742763506
0%100%
KB 16.2343351902523%
Sec 0.460781450266428%
http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.js
Component120.6190.218296552.547916590318
0%100%
KB 0.0621814378986443%
Sec 1.10771737372726%
http://raovatmienphi.com/images/icons/icon3.gif
Component0.4620.5247830.880363883738612
0%100%
KB 1.85427201283468%
Sec 3.26683148014389%
http://raovatmienphi.com/clientscript/yui/animation/animation-min.js?v=401
Component13.7771.5476678.90178572005476
0%100%
KB 1.81106802676224%
Sec 2.17954675034313%
http://raovatmienphi.com/images/ads/banner/logo_giacca2.gif
Component13.4561.03256413.0316377483623
0%100%
KB 0.735409906229853%
Sec 1.36924466193484%
http://raovatmienphi.com/clientscript/vbulletin_md5.js?v=401
Component5.4640.6486828.42323357207384
0%100%
KB 0.456939354255189%
Sec 1.69730469152291%
http://raovatmienphi.com/images/misc/users_online.png
Component3.3950.8041014.22210642692896
0%100%
KB 0.110903690104941%
Sec 1.36615232481166%
http://raovatmienphi.com/images/misc/unknown.gif
Component0.8240.6472171.27314331978301
0%100%
KB 0.405659856767346%
Sec 1.25718807431851%
http://raovatmienphi.com/images/site_icons/profile.png
Component3.0140.5955955.06048573275464
0%100%
KB 0.396642202353473%
Sec 1.2926074715382%
http://raovatmienphi.com/images/site_icons/article.png
Component2.9470.6123754.81241069606042
0%100%
KB 0.0815626652956243%
Sec 1.09915170543659%
http://raovatmienphi.com/images/icons/icon14.gif
Component0.6060.5207251.163762062509