giagoc.vn

Giá Gốc - Điện thoại di động giá Bán Buôn - dien thoai


General data

KBSecKB/Sec
Page source151.5462.96572351.0991754793013
Total page681.86366.61283310.2362107913951
0%100%
KB 22.2252857245517% Page source
KB 77.7747142754483% Components
Sec 4.4521796573342% Page source
Sec 95.5478203426658% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.111605997099124%
Sec 0.842300161591987%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap12.gif
Component0.7610.561081.35631282526556
0%100%
KB 0.498047261693331%
Sec 0.9245380691135%
http://giagoc.vn/images/product/small/Samsung%20C3212.jpg
Component3.3960.6158615.51423129569822
0%100%
KB 0.26750241617451%
Sec 0.814323570354679%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q26n.jpg
Component1.8240.5424443.36255908444005
0%100%
KB 0.843717872945152%
Sec 1.34709328456275%
http://giagoc.vn/images/product/small/T71.jpg
Component5.7530.8973376.4111922276692
0%100%
KB 0.250930172190015%
Sec 0.94004859393985%
http://giagoc.vn/download/thumbs/1191513528.jpg
Component1.7110.6261932.7323844246103
0%100%
KB 0.510659765964717%
Sec 0.900595235155364%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-mobile_F680_small.gif
Component3.4820.5999125.80418461374335
0%100%
KB 0.516086075941941%
Sec 0.841825778525288%
http://giagoc.vn/images/product/small/Samsung%20I5700%20Galaxy%20Spica.jpg
Component3.5190.5607646.27536717763622
0%100%
KB 0.39172091754502%
Sec 0.87192358265261%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%206700%20classic%20Gold%20Edition.jpg
Component2.6710.5808134.59872626817926
0%100%
KB 0.366202594949425%
Sec 0.85598521233889%
http://giagoc.vn/download/thumbs/thumb20000.jpg
Component2.4970.5701964.37919592561154
0%100%
KB 0.440997678419272%
Sec 0.858595820417967%
http://giagoc.vn/download/thumbs/thumb20001.jpg
Component3.0070.5719355.25759046045442
0%100%
KB 0.288767685004172%
Sec 0.894674454095054%
http://giagoc.vn/download/thumbs/keeleyhaze_sims65hcsmall.jpg
Component1.9690.5959683.30386866408935
0%100%
KB 0.0611559800135804%
Sec 0.85949204412309%
http://giagoc.vn/skins/default/images/khuyen_mai.gif
Component0.4170.5725320.728343568569093
0%100%
KB 0.524592183473806%
Sec 0.8935335327954%
http://giagoc.vn/images/product/small/F-Mobile%20S800.gif
Component3.5770.5952086.00966384860419
0%100%
KB 0.0758216826547268%
Sec 0.847252660759827%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/20.gif
Component0.5170.5643790.916051093325585
0%100%
KB 18.585551643072%
Sec 3.1091441494464%
http://giagoc.vn/skins/default/images/banner12.gif
Component126.7282.07108961.1890652695273
0%100%
KB 0.390107690254494%
Sec 0.825240385737685%
http://giagoc.vn/download/thumbs/dragonxe_kdhis8zcs.jpg
Component2.660.5497164.83886224887033
0%100%
KB 0.0206786407240164%
Sec 0.856060272950709%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black11.gif
Component0.1410.5702460.247261708104923
0%100%
KB 4.42346923062257%
Sec 1.62719847090125%
http://giagoc.vn/skins/default/images/binhchon.jpg
Component30.1621.08392327.826699867057
0%100%
KB 0.226145134726477%
Sec 0.88553507399993%
http://giagoc.vn/js/loading.gif
Component1.5420.589882.61409100155964
0%100%
KB 3.32588804495918%
Sec 0.115991163444437%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.077265293.509350935093
0%100%
KB 0.309006354648954%
Sec 0.812448556271432%
http://giagoc.vn/download/thumbs/shaolinkun_86ydpkxcs.jpg
Component2.1070.5411953.89323626419313
0%100%
KB 0.0539697857194187%
Sec 0.875092641683623%
http://giagoc.vn/skins/default/images/banner13.gif
Component0.3680.5829240.631300135180572
0%100%
KB 0.00645290916210441%
Sec 0.924458504864971%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap23.gif
Component0.0440.6158080.0714508418208273
0%100%
KB 0.0145190456147349%
Sec 0.918381597732077%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black33.gif
Component0.0990.611760.161828167908984
0%100%
KB 0.0896074431374044%
Sec 0.919756708140607%
http://giagoc.vn/skins/default/images/price_down.gif
Component0.6110.6126760.997264459518571
0%100%
KB 0.00645290916210441%
Sec 0.890889898047123%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap32.gif
Component0.0440.5934470.0741430995522768
0%100%
KB 0.0145190456147349%
Sec 0.922059567711225%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_right11.gif
Component0.0990.614210.161182657397307
0%100%
KB 0.60012055207571%
Sec 0.813148121173588%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-Mobile%20ME114.gif
Component4.0920.5416617.55454057057828
0%100%
KB 0.0769949388660185%
Sec 0.928140978480828%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/9.gif
Component0.5250.6182610.849155938996637
0%100%
KB 0.264275961593458%
Sec 0.858519258593911%
http://giagoc.vn/js/ajaxroutine.js
Component1.8020.5718843.15098866203636
0%100%
KB 0.233624643073462%
Sec 0.921986008311642%
http://giagoc.vn/download/thumbs/ginagersho_1lcyc5wps.jpg
Component1.5930.6141612.59378241210367
0%100%
KB 0.0165722439844954%
Sec 0.877285912760984%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black31.gif
Component0.1130.5843850.193365675025882
0%100%
KB 0.00997267779597954%
Sec 0.810519498547675%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_right31.gif
Component0.0680.539910.125946917078772
0%100%
KB 0.00703953726775027%
Sec 0.950129234107188%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap33.gif
Component0.0480.6329080.0758404065045789
0%100%
KB 0.2494636019259%
Sec 1.03501227758921%
http://giagoc.vn/download/thumbs/jessicaalb544410small.jpg
Component1.7010.6894512.46718040876001
0%100%
KB 0.269702271570682%
Sec 0.892806946072989%
http://giagoc.vn/download/thumbs/jessicaalbagq44small.jpg
Component1.8390.5947243.09219066323202
0%100%
KB 0.615372882822502%
Sec 0.847543895933686%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-Mobile%20ME112.gif
Component4.1960.5645737.43216554812221
0%100%
KB 0.415626012850089%
Sec 0.902743469865634%
http://giagoc.vn/download/thumbs/lamourblac0733.jpg
Component2.8340.6013434.71278455058095
0%100%
KB 0.359016400655264%
Sec 0.859780276872476%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%20X6.jpg
Component2.4480.5727244.27431013891508
0%100%
KB 0.0068928802413388%
Sec 0.876197533889604%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap31.gif
Component0.0470.583660.0805263338244868
0%100%
KB 0.292140796611636%
Sec 0.91172822510041%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%205230.jpg
Component1.9920.6073283.27994098740713
0%100%
KB 0.350216979070576%
Sec 0.924523056991136%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%201616.jpg
Component2.3880.6158513.87756129323489
0%100%
KB 0.563456295472844%
Sec 0.904671026377155%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-Mobile%20Q128.gif
Component3.8420.6026276.37541962109232
0%100%
KB 0.138884204011656%
Sec 0.810066132452286%
http://giagoc.vn/skins/default/images/cart.gif
Component0.9470.5396081.75497768750649
0%100%
KB 0.0278648350181781%
Sec 0.872923390002044%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap11.gif
Component0.190.5814790.326752986780262
0%100%
KB 0.394947372126072%
Sec 0.894039441319062%
http://giagoc.vn/download/thumbs/wallpaper050343small.jpg
Component2.6930.5955454.52190850397535
0%100%
KB 0.0768482818396071%
Sec 0.914388373183287%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/15.gif
Component0.5240.60910.860285667378099
0%100%
KB 0.347577152595169%
Sec 0.878000489785504%
http://giagoc.vn/download/thumbs/sexyvictor_blql81ofsamll.jpg
Component2.370.5848614.05224489237614
0%100%
KB 0.0136391034562661%
Sec 0.861093837579314%
http://giagoc.vn/skins/default/images/menu13.gif
Component0.0930.5735990.162134173874083
0%100%
KB 0.0772882529188415%
Sec 0.872719225137895%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/6.gif
Component0.5270.5813430.906521623206954
0%100%
KB 0.560816468997438%
Sec 0.843372027128767%
http://giagoc.vn/images/product/small/Mobell%20M320.gif
Component3.8240.5617946.80676546919333
0%100%
KB 0.366935880081483%
Sec 0.894666948033872%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-Mobile%20ME310.gif
Component2.5020.5959634.19824720662189
0%100%
KB 0.510219794885483%
Sec 2.14420545662725%
http://giagoc.vn/block/blockYahooSupport.php?id=gia_goc&avatar=2
Component3.4791.4283162.4357355095091
0%100%
KB 0.00733285132057319%
Sec 0.891840165392756%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black23.gif
Component0.050.594080.084163748990035
0%100%
KB 0.570642489767006%
Sec 0.910118925583003%
http://giagoc.vn/images/product/small/Samsung%20B3310.jpg
Component3.8910.6062566.41808081074662
0%100%
KB 1.80241485459689%
Sec 1.37659210500775%
http://giagoc.vn/download/thumbs/SkyForce.jpg
Component12.290.91698713.4025891315798
0%100%
KB 0.231278130650879%
Sec 0.894387722557904%
http://giagoc.vn/download/thumbs/elisha-cut_v6qet9pzs.jpg
Component1.5770.5957772.64696354508482
0%100%
KB 0.374562045454879%
Sec 0.951157564489113%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-Mobile%20ME115.gif
Component2.5540.6335934.03097887760755
0%100%
KB 0.0765549677867842%
Sec 0.877027704256325%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/17.gif
Component0.5220.5842130.893509730184025
0%100%
KB 0.292140796611636%
Sec 0.882053762823749%
http://giagoc.vn/images/product/small/images.jpg
Component1.9920.5875613.39028628516869
0%100%
KB 0.367522508187129%
Sec 0.861210932133753%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%20N97-1.jpg
Component2.5060.5736774.36831178520317
0%100%
KB 0.359309714708087%
Sec 0.846221327953429%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%201202.jpg
Component2.450.5636924.34634516721898
0%100%
KB 0.0769949388660185%
Sec 0.872222323887651%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/7.gif
Component0.5250.5810120.903595794923341
0%100%
KB 0.480595075550367%
Sec 0.875437920497992%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%20C5.jpg
Component3.2770.5831545.61944186269836
0%100%
KB 0.010119334822391%
Sec 0.862781200133013%
http://giagoc.vn/skins/default/images/menu33.gif
Component0.0690.5747230.120057836557785
0%100%
KB 0.260902849985994%
Sec 0.875688622941468%
http://giagoc.vn/download/thumbs/nopreview.gif
Component1.7790.5833213.04977876675107
0%100%
KB 2.22713360308449%
Sec 1.23309873339271%
http://giagoc.vn/download/thumbs/Dai-Dien-vslive-1.gif
Component15.1860.82140218.4879023912774
0%100%
KB 1.20053441820424%
Sec 1.33397268961673%
http://giagoc.vn/skins/default/images/banner11.gif
Component8.1860.8885979.21227508082967
0%100%
KB 0.576508770823465%
Sec 2.92552037232826%
http://giagoc.vn/block/blockYahooSupport.php?id=giagoc_mobile&avatar=1
Component3.9311.9487722.01716773434758
0%100%
KB 0.333938049138903%
Sec 0.816173063829908%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%20N900.jpg
Component2.2770.5436764.18815618125501
0%100%
KB 0.327925111056033%
Sec 0.893652128562075%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%201661-1.jpg
Component2.2360.5952873.75617139295835
0%100%
KB 0.35065695014981%
Sec 0.920618403964293%
http://giagoc.vn/download/thumbs/abstractwo_ainsfox8s.jpg
Component2.3910.613253.89889930697106
0%100%
KB 0.658783362640296%
Sec 0.893529029158691%
http://giagoc.vn/js/ajaxtabs/ajaxtabs.js
Component4.4920.5952057.54697961206643
0%100%
KB 0.0767016248131956%
Sec 0.849264285156585%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/19.gif
Component0.5230.5657190.924487245434571
0%100%
KB 8.20824711122322%
Sec 2.59903823637106%
http://giagoc.vn/images/product/small/Q-mobile%20Q212.jpg
Component55.9691.73129332.3278613152135
0%100%
KB 1.03833174699316%
Sec 1.38131641991566%
http://giagoc.vn/js/tooltip/balloontip.js
Component7.080.9201347.6945314486803
0%100%
KB 0.0214119258560737%
Sec 0.924985430359943%
http://giagoc.vn/skins/default/images/read_more.gif
Component0.1460.6161590.236951825746277
0%100%
KB 0.0767016248131956%
Sec 0.851913924753808%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/12.gif
Component0.5230.5674840.92161188685496
0%100%
KB 0.0765549677867842%
Sec 0.918825956554047%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/13.gif
Component0.5220.6120560.852863136706445
0%100%
KB 0.00821279347904198%
Sec 0.811097465258684%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black12.gif
Component0.0560.5402950.103647081686856
0%100%
KB 0.00645290916210441%
Sec 0.843471107136368%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap21.gif
Component0.0440.561860.0783113231053999
0%100%
KB 0.0159856158788496%
Sec 0.862640086182793%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black13.gif
Component0.1090.5746290.189687607134342
0%100%
KB 0.365175995764545%
Sec 0.879084365020176%
http://giagoc.vn/images/product/small/Sony%20Ericsson%20XPERIA%20X10.jpg
Component2.490.5855834.25217262113142
0%100%
KB 0.0767016248131956%
Sec 0.896049564503584%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/14.gif
Component0.5230.5968840.876217154421965
0%100%
KB 0.468422542358216%
Sec 0.888271783906864%
http://giagoc.vn/images/product/small/nokia-e72.jpg
Component3.1940.5917035.39797837766582
0%100%
KB 1.20933383978893%
Sec 1.25811343288762%
http://giagoc.vn/images/product/small/nokia-n97-mini.jpg
Component8.2460.8380659.8393322713632
0%100%
KB 0.0767016248131956%
Sec 0.904213156645057%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/16.gif
Component0.5230.6023220.868306321203609
0%100%
KB 0.07714159589243%
Sec 0.859175288341212%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/4.gif
Component0.5260.5723210.919064650781642
0%100%
KB 0.00645290916210441%
Sec 0.841753720337941%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_black32.gif
Component0.0440.5607160.0784710976679816
0%100%
KB 0.478248563127784%
Sec 0.875873272046544%
http://giagoc.vn/images/product/small/Nokia%20E75-1.jpg
Component3.2610.5834445.58922535838915
0%100%
KB 0.0765549677867842%
Sec 0.887207424431265%
http://giagoc.vn/skins/default/images/num/18.gif
Component0.5220.5909940.883257698047696
0%100%
KB 14.0858207587155%
Sec 2.66833419320268%
http://giagoc.vn/js/prototype.js
Component96.0461.77745354.0357466554671
0%100%
KB 0.00791947942621905%
Sec 0.844304279927563%
http://giagoc.vn/skins/default/images/block_tap13.gif
Component0.0540.5624150.0960145088591165
0%100%
KB 0.883021956023424%
Sec 1.20851638302187%
http://giagoc.vn/download/thumbs/716678-57518.jpg
Component6.0210.8050277.47925224868234
0%100%
KB 0.389081091069614%
Sec 0.826415834918776%
http://giagoc.vn/download/thumbs/1191563470.jpg
Component2.6530.5504994.81926397686463