tinhte.com

Tinh Tế - Thông tin, Diễn đàn Công nghệ


General data

KBSecKB/Sec
Page source5.4355.6788320.957063001687671
Total page15.24617.4804880.872172447359593
0%100%
KB 35.6486947396038% Page source
KB 64.3513052603962% Components
Sec 32.4866903029252% Page source
Sec 67.5133096970748% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 17.2832218286764%
Sec 20.4961268815836%
http://tinhte.com/home/scripts/swfobject.js
Component2.6353.5828230.735453579481878
0%100%
KB 14.2004460186278%
Sec 10.3238708209977%
http://tinhte.com/home/images/logo.gif
Component2.1651.8046631.19966996608231
0%100%
KB 9.11714548078184%
Sec 9.14382939423659%
http://tinhte.com/home/images/tab-raovat.gif
Component1.391.5983860.869627236474794
0%100%
KB 6.36232454414273%
Sec 9.23260838026948%
http://tinhte.com/home/widget.php?alias=home&type=top&position=left
Component0.971.6139050.601026702315192
0%100%
KB 9.50413223140496%
Sec 9.12621546949948%
http://tinhte.com/home/images/tab-diendan-off.gif
Component1.4491.5953070.908289125541354
0%100%
KB 7.88403515676243%
Sec 9.19065875048797%
http://tinhte.com/home/images/tab-trangnhat-on.gif
Component1.2021.6065720.748176863533038