phapamthuongchuyen.com

Pháp âm thường chuyển | download | nghe giảng trực tuyến | phim Phật giáo | kinh tụng | ca khúc Phật giáo | truyện đọc | nhạc thiền | Cải lương | Nhạc niệm phật | Phật pháp nhiệm mầu


General data

KBSecKB/Sec
Page source71.0444.0537217.5256307786428
Total page1245.99850.06865524.885789322681
0%100%
KB 5.70177480220674% Page source
KB 94.2982251977933% Components
Sec 8.0963229389725% Page source
Sec 91.9036770610275% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.667818086385371%
Sec 1.73472005589126%
http://phapamthuongchuyen.com/Scripts/AC_RunActiveContent.js
Component8.3210.8685519.58032401091013
0%100%
KB 0.319663434451741%
Sec 1.75390970658189%
http://phapamthuongchuyen.com/js/uti.js
Component3.9830.8781594.53562509750512
0%100%
KB 0.880418748665728%
Sec 2.23993234889174%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_3513.jpg
Component10.971.1215049.78150768967387
0%100%
KB 1.43667967364314%
Sec 2.23888978044247%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_27225.jpg
Component17.9011.12098215.9690342931465
0%100%
KB 1.35208884765465%
Sec 2.23703233090643%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/show_playlist.gif
Component16.8471.12005215.0412659412242
0%100%
KB 9.75226284472367%
Sec 4.27656784469245%
http://phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_3884.jpg
Component121.5132.1412256.7494232260113
0%100%
KB 1.97111070804287%
Sec 2.92174615036094%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_23114.jpg
Component24.561.46287916.7888116515447
0%100%
KB 0.0702248318215599%
Sec 1.16739904437217%
http://phapamthuongchuyen.com/Scripts/copyRight.js
Component0.8750.5845011.4970034268547
0%100%
KB 0.053531386085692%
Sec 1.14186210913794%
http://phapamthuongchuyen.com/Scripts/date_vn.js
Component0.6670.5717151.16666520906396
0%100%
KB 7.56558196722627%
Sec 4.36451108982256%
http://phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_22528.jpg
Component94.2672.18525243.1378165996416
0%100%
KB 0.202648800399359%
Sec 1.1240325908495%
http://phapamthuongchuyen.com/bzScrollMenu/bzScrollMenu.js
Component2.5250.5627884.48659175391089
0%100%
KB 0.0650883869797544%
Sec 1.14388533105193%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/imgSumVisitor.png
Component0.8110.5727281.41602994789848
0%100%
KB 0.330498122789924%
Sec 1.74285888047123%
http://phapamthuongchuyen.com/js/jquery/s3Slider.js
Component4.1180.8726264.71908927765159
0%100%
KB 0.0663724981902058%
Sec 1.11633915470667%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/rss.gif
Component0.8270.5589361.47959694848784
0%100%
KB 8.04142542764916%
Sec 4.20633827691197%
http://phapamthuongchuyen.com/js/jquery/jquery.js
Component100.1962.10605747.5751605963181
0%100%
KB 2.85618435984648%
Sec 2.95881924529429%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_7531.jpg
Component35.5881.48144124.0225564163541
0%100%
KB 0.274238000382023%
Sec 1.7491841951816%
http://phapamthuongchuyen.com/js/tooltip/tooltip.js
Component3.4170.8757933.90160688655881
0%100%
KB 0.132825253331065%
Sec 1.16504228044472%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/left_bottom.jpg
Component1.6550.5833212.83720284371727
0%100%
KB 0.941654802014128%
Sec 2.3757937975366%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_32703.jpg
Component11.7331.1895289.86357614112488
0%100%
KB 0.0588283448288039%
Sec 1.19058321019408%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/imgUsersOnline.gif
Component0.7330.5961091.22964088782421
0%100%
KB 2.51372795140923%
Sec 2.94943812650849%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_15782.jpg
Component31.3211.47674421.209498735055
0%100%
KB 0.532986409287976%
Sec 0.256116326671847%
http://s10.histats.com/js9.js
Component6.6410.12823451.7881373114775
0%100%
KB 5.8992871577643%
Sec 3.50121048787909%
http://phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_28427.jpg
Component73.5051.75300941.9307601957548
0%100%
KB 11.3740953035238%
Sec 4.43645031007923%
http://phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_15216.jpg
Component141.7212.22127163.801760343515
0%100%
KB 1.55690458572165%
Sec 2.36547396769496%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_3208.jpg
Component19.3991.18436116.3792965151673
0%100%
KB 12.1212875141052%
Sec 4.47942929563416%
http://phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_31650.jpg
Component151.0312.2427967.3406783515175
0%100%
KB 2.33627983351498%
Sec 2.80284541296346%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_4109.jpg
Component29.111.40334720.7432659206882
0%100%
KB 0.00377207668070093%
Sec 0.173547701650863%
http://s4.histats.com/stats/0.gif?919389&1
Component0.0470.0868930.540895123888
0%100%
KB 0.0529695874311195%
Sec 1.21157838172405%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/tick-icon.png
Component0.660.6066211.08799398636051
0%100%
KB 1.36990589069966%
Sec 2.30906142775355%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_21272.jpg
Component17.0691.15611614.7640894166329
0%100%
KB 0.0180578138969725%
Sec 1.1670954612222%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/bullet-icon.gif
Component0.2250.5843490.385043869331513
0%100%
KB 0.639086098051522%
Sec 1.84161527806169%
http://phapamthuongchuyen.com/images/skin/header.jpg
Component7.9630.9220728.63598504238281
0%100%
KB 0.195907216544489%
Sec 1.13023607284837%
http://phapamthuongchuyen.com/js/ajax.js
Component2.4410.5658944.31352868204999
0%100%
KB 8.10089582808319%
Sec 4.03325793353147%
http://phapamthuongchuyen.com/images/news/DieuPhapAm__full_13709.jpg
Component100.9372.01939849.9837080159533
0%100%
KB 0.972633984966268%
Sec 2.2133788095566%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_24976.jpg
Component12.1191.10820910.9356628578183
0%100%
KB 2.03724243538112%
Sec 2.91479569403252%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_17936.jpg
Component25.3841.45939917.3934612809794
0%100%
KB 1.61316470812955%
Sec 2.75998226834733%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_18956.jpg
Component20.11.38188614.5453387616634
0%100%
KB 2.38266835099254%
Sec 2.89274397325033%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_20074.jpg
Component29.6881.44835820.4976946307474
0%100%
KB 0.941333774211515%
Sec 2.50224616578975%
http://phapamthuongchuyen.com/Adv/troduyen.jpg
Component11.7291.2528419.36192222317118
0%100%
KB 2.59687415228596%
Sec 3.11372654208506%
http://phapamthuongchuyen.com/images/gallery/PhapAmTC_thumb_10947.jpg
Component32.3571.55900120.7549578223491