chungta.com

ChúngTa.com | Chia sẻ tri thức - Phát triển văn hóa - Khai sáng cá nhân - Khai sáng cộng đồng - Triết lý, triết học


General data

KBSecKB/Sec
Page source164.2144.77911534.3607550770383
Total page742.84277.533529.58091416460906
0%100%
KB 22.1061813952361% Page source
KB 77.8938186047639% Components
Sec 6.16393399912709% Page source
Sec 93.8360660008729% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.142829834608167%
Sec 0.774911289981417%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/9F5277C744F24E6FAFE66ECFCA6F2DDF/Tien_bac.jpg
Component1.0610.6008161.76593166626721
0%100%
KB 2.89482824072952%
Sec 1.95371240722722%
http://chungta.com/Common/jsXML.js
Component21.5041.51478214.1961021453912
0%100%
KB 0.00915403275528309%
Sec 0.768546301006326%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-restore-2.gif
Component0.0680.5958810.114116744786291
0%100%
KB 0.16490720772385%
Sec 0.789400507032313%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/6052131716D64A1A91EB2A7BD537660E/Tinh_tao_ma_yeu-50x50.jpg
Component1.2250.612052.00147046809901
0%100%
KB 0.370603708460211%
Sec 1.15063523492807%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=jpeg/33b0d3f5a4ec49459da82a7721d0b3d2-Y-kien-tham-gia-Button.jpg/Y-kien-tham-gia-Button.jpg
Component2.7530.8921283.08588005308655
0%100%
KB 0.14323368899443%
Sec 0.776068208950142%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/1A2EBF18601340F19A5CA46C5AC843BE/Chong_tham_nhung.jpg
Component1.0640.6017131.76828488000093
0%100%
KB 0.582358024990509%
Sec 1.16823407475889%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/f5328ae319644c1f8be654cf472fa713-Clip-Ng-Viet-tu-ngam.jpg/Clip-Ng-Viet-tu-ngam.jpg
Component4.3260.9057734.77603108063499
0%100%
KB 0.177426693697987%
Sec 0.775227282341883%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=gif/21c81aef5e544df4b7898102e293564c-Compass.gif/Compass.gif
Component1.3180.6010612.19278908463534
0%100%
KB 0.343006992065608%
Sec 0.78614514083715%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/7975be85d13b408cb338f048858c4403-Nguoi-Viet.jpg/Nguoi-Viet.jpg
Component2.5480.6095264.18029747705594
0%100%
KB 0.140137472033084%
Sec 0.786765517675452%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/19F6DC39AA8D4879BC5003F843862994/Nguoi_Viet_xau_xi.jpg
Component1.0410.6100071.7065377938286
0%100%
KB 0.147945323500825%
Sec 0.777448257218297%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/9CC623DDE72243B5A8E4CCB698C563F4/Tam_linh.jpg
Component1.0990.6027831.82321001089944
0%100%
KB 0.0126541041028913%
Sec 0.808160135126072%
http://chungta.com/Skins/CreativeIdeas/Images/Container/icon-restore.gif
Component0.0940.6265950.150017156217333
0%100%
KB 0.300063808993029%
Sec 0.788259065240428%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/5B95D6EBDA1A48F0A641BF1685BFD34C/Giao_duc_khong_phai_cho_thuan_mua_vua_ban-80x0.jpg
Component2.2290.6111653.64713293464122
0%100%
KB 0.00901941462652893%
Sec 0.768822310659957%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-minimize-2.gif
Component0.0670.5960950.112398191563425
0%100%
KB 0.927922761502446%
Sec 1.17279339310275%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/68fcddf4cd44444c83942fe5d83d05bb-Suy-ngam-hon.jpg/Suy-ngam-hon.jpg
Component6.8930.9093087.58048977904076
0%100%
KB 0.184292218264449%
Sec 0.786582371082856%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/FCC4430328F744F087ECBFDCCC646FA0/Doi_song_tinh_yeu-50x50.jpg
Component1.3690.6098652.24475908602724
0%100%
KB 0.294140611327846%
Sec 0.786450815079723%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/3AE2B8A0B0D64F45A63C99B654CA745D/Khen_thuong_cung_phai_tro_thanh_van_hoa-80x0.jpg
Component2.1850.6097633.58335943637118
0%100%
KB 3.55432245349617%
Sec 1.92893989593146%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/5a700528b8044e628019faac80ff3392-Happy-NewYear-2010.jpg/Happy-NewYear-2010.jpg
Component26.4031.49557517.6540795346271
0%100%
KB 0.0118463953303663%
Sec 0.769458164675098%
http://chungta.com/Skins/CreativeIdeas/Images/Container/icon-minimize.gif
Component0.0880.5965880.147505481169584
0%100%
KB 0.288352031791417%
Sec 0.78379003042813%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/2C70835859A34BCF820953ED9D3792D6/Nguyen_Tran_Bat-Ton_giao_la_mot_tat_yeu-80x0.jpg
Component2.1420.60773.52476550929735
0%100%
KB 0.204619555706328%
Sec 0.790245302934782%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/6C17DF17C7D844D8A29BAA85E966B7F5/Ong_doanh_nghiep_di_day_ky_nang_song-50x50.jpg
Component1.520.6127052.48080234370537
0%100%
KB 0.393623408477173%
Sec 1.1507422854012%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/3c22818d10f14310a3927b36da57f3d9-Ben-canh-doi-song.jpg/Ben-canh-doi-song.jpg
Component2.9240.8922113.27725168149687
0%100%
KB 0.198561739912391%
Sec 0.78289622346567%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/3B6E1C55E818484FA3C78F3896083568/Suc_manh_dang_kinh_ngac_cua_mang_xa_hoi-50x50.jpg
Component1.4750.6070072.42995550298432
0%100%
KB 1.30889206587673%
Sec 1.54045372891622%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/2FA1852342B945F490387EF172225E8A.jpg
Component9.7231.1943688.14070705176294
0%100%
KB 8.24320649613242%
Sec 2.74400156216305%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=gif/b2a84f56353f4aa78c80ea4f73bbc210-5-nam-ChungTa.gif/5-nam-ChungTa.gif
Component61.2342.12752128.7818545621876
0%100%
KB 3.9222337993813%
Sec 1.95065050574255%
http://chungta.com/Common/PopCalendar.js
Component29.1361.51240819.2646428741451
0%100%
KB 0.00659628830895399%
Sec 0.768556619124219%
http://chungta.com/Skins/Default/Images/dot.gif
Component0.0490.5958890.0822300797631774
0%100%
KB 0.140541326419346%
Sec 0.774183862669978%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/2EAFB05A8A364EC38C38183B3A1A9C95/Thoi_hu_tat_xau_cua_nguoi_Viet.jpg
Component1.0440.6002521.73926950680714
0%100%
KB 0.311371731808379%
Sec 0.784670939743223%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/F99A00E390FF43BA887D938DAC4BF04B/Tra_luong_giao_su_the_nao-80x0.jpg
Component2.3130.6083833.80188138064344
0%100%
KB 0.450836113197692%
Sec 1.16766012945111%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/84546EB6EE0B41D5B5FA0B238E71C2E5/Tinh_kha_tri_cua_van_hoa-80x0.jpg
Component3.3490.9053283.69921177738897
0%100%
KB 0.131791148050326%
Sec 0.769242773964087%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-style1-left.gif
Component0.9790.5964211.64145796341846
0%100%
KB 0.145118342796988%
Sec 0.786610745907061%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/F1987C7445BC4486B22C75CBD7BA7B03/Loi_song_thoi_Acong.jpg
Component1.0780.6098871.76754054439593
0%100%
KB 0.39093104590209%
Sec 1.15154451906737%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/434b9b21d8c3455fb1cb34aa2dd2af3b-Khat-vong.jpg/Khat-vong.jpg
Component2.9040.8928333.25256794943735
0%100%
KB 0.239081796667394%
Sec 0.787930175232596%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/B865612EF5CF4EA48C99FE49A347B7E0/Khong_hon_gi_nhau_cau_noi-80x0.jpg
Component1.7760.610912.90713853104385
0%100%
KB 8.59738679288462%
Sec 2.80738189108401%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/9acdc6553dd648b9aedb632ee96fd707-businessman.jpg/businessman.jpg
Component63.8652.17666229.3407979741457
0%100%
KB 0.220369876770565%
Sec 0.78401315972756%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/D7126013FA2447169A5B3601732EEE7A/Noi_buon_lon_cua_doanh_nhan_nho-50x50.jpg
Component1.6370.6078732.69299672793495
0%100%
KB 0.926172725828642%
Sec 1.15989703550155%
http://chungta.com/Common/swfObject.js
Component6.880.8993097.65031818874269
0%100%
KB 1.18477415116539%
Sec 1.53028780326238%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/daa88cdd165d49adaa91d9542006a45f-Lost-Symbol-1.jpg/Lost-Symbol-1.jpg
Component8.8011.1864867.41770235805564
0%100%
KB 0.0216735187294203%
Sec 0.769191183374623%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/bottom-style-2-right.gif
Component0.1610.5963810.269961652031168
0%100%
KB 0.0126541041028913%
Sec 0.764887238448609%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-restore.gif
Component0.0940.5930440.158504259380417
0%100%
KB 0.162349463277521%
Sec 0.788408677949872%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/DBCD882BD5DD4B5A800E48350C737731/So_huu_tri_tue.jpg
Component1.2060.6112811.97290607756498
0%100%
KB 0.342872373936853%
Sec 0.787468439456896%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/712E591E18C04DF1ACC0916FA1C3D5C8/Jean-Paul_Sartre-Noi_dam_me_lam_nguoi-80x0.jpg
Component2.5470.6105524.171634848465
0%100%
KB 0.00942326901279142%
Sec 0.783593986188167%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-close.gif
Component0.070.6075480.115217233864649
0%100%
KB 0.224273802504436%
Sec 0.78537644105414%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/4cfdf178d45e4da5b62124c64f275c2c-question.jpg/question.jpg
Component1.6660.608932.73594666053569
0%100%
KB 0.207581154538919%
Sec 0.790268518700041%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/6052131716D64A1A91EB2A7BD537660E/Tinh_tao_ma_yeu-80x0.jpg
Component1.5420.6127232.51663475991598
0%100%
KB 0.280140325937413%
Sec 0.809930982109415%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/1728FD1F5FEF459C854A18DADBA5DC70/Nha_phe_binh_Truong_Tuu-80x0.jpg
Component2.0810.6279683.31386312678353
0%100%
KB 1.15206194587813%
Sec 1.54050016044673%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=gif/815cf34d998d4b10b15bfe7241c882b2-Logo-2009-ChungTa.gif/Logo-2009-ChungTa.gif
Component8.5581.1944047.1650798222377
0%100%
KB 0.373296071035294%
Sec 1.17152168507247%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/FE781140CE3D43568F8AC787305BEFCC/Tai_sao_nhiet_doi_lai_buon-80x0.jpg
Component2.7730.9083223.05288212770361
0%100%
KB 7.34288045102458%
Sec 2.45142874978461%
http://chungta.com/Common/ClientUtilities.js
Component54.5461.90067928.6981652346346
0%100%
KB 0.506837254759424%
Sec 1.15154193953789%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/857e761101294250a77c788d42fdfcd6-Cong-ly-Duc-vong.jpg/Cong-ly-Duc-vong.jpg
Component3.7650.8928314.21692347151925
0%100%
KB 0.0216735187294203%
Sec 0.803634350665364%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/bottom-style-2-left.gif
Component0.1610.6230860.258391297509493
0%100%
KB 0.0269236257508326%
Sec 0.766095748006798%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-style4-left.gif
Component0.20.5939810.336711106920928
0%100%
KB 0.21633133290794%
Sec 0.79436223197399%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/BACCD40CC3534CE687711195A5A80A21/Nguoi_tieu_dung_tuoi_teen_Tho_o_voi_Twitter-50x50.jpg
Component1.6070.6158972.60920251275782
0%100%
KB 0.365488219567553%
Sec 1.16740088673905%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/6089A602324F48108070A906A00DC738/Dong_A_Tay_Au_co_the_dung_hoa-80x0.jpg
Component2.7150.9051272.99957906459536
0%100%
KB 0.215927478521678%
Sec 0.783675241366573%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/2BEFEA4980F4459EA235B10DE3E34CCE/Van_hoa_cam_on-50x50.jpg
Component1.6040.6076112.63984687571489
0%100%
KB 0.525953029042515%
Sec 1.16970182702914%
http://chungta.com/Common/AjaxLib.js
Component3.9070.9069114.30803022567815
0%100%
KB 0.252005137027793%
Sec 0.780909985771316%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/F8CBD786949F4AD78827EEBC51602DA0/Nguyen_Manh_Tuong_luong_khoa_tien_si_Viet_Phap-80x0.jpg
Component1.8720.6054673.09182829121984
0%100%
KB 0.104867522299493%
Sec 0.782522191692058%
http://chungta.com/VIEPortal-small.gif
Component0.7790.6067171.28395940776342
0%100%
KB 0.00942326901279142%
Sec 0.768486971828443%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-close-2.gif
Component0.070.5958350.11748218886101
0%100%
KB 0.278121054006101%
Sec 0.789142554084995%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/573D9172E1BD4D3BB63D7BD0DFCD8DFE/The_la_anh_cung_di_buon-80x0.jpg
Component2.0660.611853.37664460243524
0%100%
KB 0.145252960925742%
Sec 0.784966295867903%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/B62E9235D2D84FF492EBC32D66619760/Phat_giao.jpg
Component1.0790.6086121.77288650240219
0%100%
KB 0.143368307123184%
Sec 0.775756085883886%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/AC2363E92DDA4032B5644D35F43AF6E7/Obama.jpg
Component1.0650.6014711.77065893451222
0%100%
KB 0.0986750883768015%
Sec 0.774476639265185%
http://chungta.com/Image.aspx/image=gif/2cc8f436293e4ba09af11fed27e2502f-users_online.gif
Component0.7330.6004791.22069214743563
0%100%
KB 4.88784963693491%
Sec 1.96800429027342%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=gif/931e2e6b78694ee19d4a792b44de05d8-Tha-hoa.gif/Tha-hoa.gif
Component36.3091.52586323.7957142941404
0%100%
KB 0.218215986710498%
Sec 0.80335576148226%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/AEB04FF405FC42DB9EDE8696C77167B5/Cai_chai_nem_xuong_bien_phim_Dung_dot-50x50.jpg
Component1.6210.622872.60246921508501
0%100%
KB 0.194927050436028%
Sec 0.789417273973889%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/6DC615BE419343058227BC0512BD270D/Sau_xu_huong_truyen_thong_nam_2010-50x50.jpg
Component1.4480.6120632.36576953679605
0%100%
KB 0.198157885526128%
Sec 0.784654172801648%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/7515E0B6350B47E2916DDA043E8DFF41/Dieu_ran-50x50.jpg
Component1.4720.608372.4195801896872
0%100%
KB 0.134348892496655%
Sec 1.9087666856864%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-style1-right.gif
Component0.9981.4799340.674354396885266
0%100%
KB 0.0981366158617849%
Sec 0.77414903902209%
http://chungta.com/Skins/Default/Images/awaiting.gif
Component0.7290.6002251.21454454579533
0%100%
KB 0.205965736993869%
Sec 0.801070298369015%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/DED464CE4A5F4258947E4B79A56F7129/Top_10_ca_khuc_Giang_sinh_kinh_dien-50x50.jpg
Component1.530.6210982.4633793700833
0%100%
KB 0.278794144649872%
Sec 0.798667466664741%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/CBC849D245514028982754CD9432E453/Ich_ky_su_thang_the_cua_phan_Con-80x0.jpg
Component2.0710.6192353.34444919941541
0%100%
KB 0.141887507706888%
Sec 0.788145565943607%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/8920C7496D3C4D7D8F8ACF7C6200CB62/Tim_cai_moi_trong_kha_nang_sang_tao_cua_nguoi_viet-80x0.jpg
Component1.0540.6110771.72482354924175
0%100%
KB 0.350276371018332%
Sec 0.797128777333984%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/EDDB608EA50E47439FD5E8B354905CC4/So_khoi_than_hoc-80x0.jpg
Component2.6020.6180424.210069865802
0%100%
KB 0.305313916014442%
Sec 0.803982587144244%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/DC211F0DA24C43EBAA03B06F21A0D9C6/Chat_hien_dai_tre-80x0.jpg
Component2.2680.6233563.63837036941972
0%100%
KB 0.146329905955775%
Sec 0.78732656533587%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/FA8A982FE86742C4A9415DB13039CA69/Triet_hoc_ABC.jpg
Component1.0870.6104421.78067695211011
0%100%
KB 0.256986007791697%
Sec 0.776377752486924%
http://chungta.com/Rpc.aspx/ViePress/vi-VN/ArticleTabScripts/CD6948EDB0DDF20542F2621622DE618D.rpc
Component1.9090.6019533.17134394213502
0%100%
KB 0.056943468463011%
Sec 0.76836315441373%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Desktop/icon.jpg
Component0.4230.5957390.710042485047982
0%100%
KB 0.152656958007221%
Sec 0.775352389521332%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/D36589A3CD1B44669C87A9F78097E729/Kinh_nghiem_doc_sach.jpg
Component1.1340.6011581.88635932649985
0%100%
KB 0.224273802504436%
Sec 0.779902679512036%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=pjpeg/b309d0ba60154879b3dd7d7576fc7ffa-question.jpg/question.jpg
Component1.6660.6046862.75514895334107
0%100%
KB 0.177426693697987%
Sec 0.774227714671022%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=gif/e6c98a1705314b2d9b7196eda060ac37-Compass.gif/Compass.gif
Component1.3180.6002862.19562008775817
0%100%
KB 0.251062810126514%
Sec 0.787155026625903%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/F895A948DDD24EE0B0CDAD6531B085CF/Tre_em_Viet_Nam_thanh_nguoi_nuoc_ngoai-50x50.jpg
Component1.8650.6103093.05582909640854
0%100%
KB 0.213235115946594%
Sec 0.784866983983186%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/E04A67F805C64531A0BBDB3E04D98D7E/Bao_nhieu_moi_goi_la_day-50x50.jpg
Component1.5840.6085352.60297271315536
0%100%
KB 0.0484625263514987%
Sec 0.771474066958394%
http://files.chungta.com/Image.ashx/image=gif/285945359c8e491393e2006f74e02eb2-idea-new-2.gif/idea-new-2.gif
Component0.360.5981510.601854715615288
0%100%
KB 0.208658099568953%
Sec 0.773455145593803%
http://chungta.com/Rpc.aspx/ViePress/vi-VN/ArticleSpecifictTabScripts/vie__ctl3__ctl0__ctl3_TabsContent/D60163369E3C498AA7D8F2385DFA4A48.rpc
Component1.550.5996872.58468167560744
0%100%
KB 0.200042539328686%
Sec 0.0842538814179983%
http://cdn.innity.com/network.js
Component1.4860.06532522.7477994642174
0%100%
KB 0.211215844015282%
Sec 0.829780461405596%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/AD2FE00B37464904AFD9CC7B3D847C41/Nha_giao_Nguyen_Lan_Dung_Anh_Nguyen_Dinh_Toan-50x50.jpg
Component1.5690.6433582.43876659651392
0%100%
KB 16.7109560310268%
Sec 3.33543221048135%
http://chungta.com/Common/prototype.js
Component124.1362.58607848.0016457353568
0%100%
KB 0.0118463953303663%
Sec 0.793516146306785%
http://chungta.com/Skins/360/Images/Container/icon-minimize.gif
Component0.0880.6152410.143033380415154
0%100%
KB 0.205696500736361%
Sec 0.783588827129221%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/F8794A3862C7475AA7BAE0C2F2AA32D8/Nam_moi_voi_loi_chuc_Thanh_cong_trong_su_nghiep-50x50.jpg
Component1.5280.6075442.51504417787024
0%100%
KB 0.435220410262209%
Sec 0.545499546518719%
http://ads.admaxasia.com/servlet/ajrotator/369241/0/vj?z=admaxasia2&dim=280673
Component3.2330.4229457.64401990802587
0%100%
KB 0.253485936444089%
Sec 0.788242298298852%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/80/0/F7801BDD0D594A79A25C97A206B7C86B/Nha_rong_van_hoa-80x0.jpg
Component1.8830.6111523.0810665759091
0%100%
KB 0.137579727586755%
Sec 0.776259094131158%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/35/35/6E10EDC73B4E4D07A2B21D9CDBF3341B/Nam_Einstein_2005.jpg
Component1.0220.6018611.69806649708155
0%100%
KB 0.00942326901279142%
Sec 0.771356698367364%
http://chungta.com/Skins/CreativeIdeas/Images/Container/icon-close.gif
Component0.070.598060.117045112530515
0%100%
KB 0.213235115946594%
Sec 0.922132775604668%
http://files.chungta.com/Thumbnail.ashx/0/50/50/94524C21BA29401F879304DBA458315F/Suc_hut_cua_Internet_va_Web-50x50.jpg
Component1.5840.7149622.21550236236331