luongsonbac.com

Lương Sơn Bạc | Địa chỉ trang web dự phòng: www.luongson.net


General data

KBSecKB/Sec
Page source23.6650.52533545.0474459154635
Total page93.2511.2286175.8995938499605
0%100%
KB 25.3777439384028% Page source
KB 74.6222560615972% Components
Sec 42.7584831639007% Page source
Sec 57.2415168360993% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.0461121060363964%
Sec 3.64029268848536%
http://luongsonbac.com/forum/clear.gif
Component0.0430.0447250.961430967020682
0%100%
KB 41.9845363588594%
Sec 15.9261279006357%
http://luongsonbac.com/forum/images/misc/Portal_logo_rechts.gif
Component39.1510.19567200.086880973067
0%100%
KB 6.88249991957191%
Sec 7.02444225588266%
http://www.luongsonbac.com/forum/clientscript/ncode_imageresizer.js?v=1.0.1
Component6.4180.08630374.3658968981379
0%100%
KB 25.6629955710931%
Sec 25.3827496113494%
http://luongsonbac.com/forum/images/misc/Portal_logo_links.gif
Component23.9310.31185576.7375863782848
0%100%
KB 0.0461121060363964%
Sec 5.26790437974622%
http://www.luongsonbac.com/forum/clear.gif
Component0.0430.0647220.664379963536355