kiemviec.com

Kiemviec.com: Mạng tuyển dụng, việc làm, tìm việc lớn nhất tại Việt Nam với hàng ngàn công việc mới mỗi tuần.Tạo hồ sơ miễn phí và nhanh chóng. Công cụ tìm việc làm hiệu quả và nhanh nhất


General data

KBSecKB/Sec
Page source76.5272.99675625.5366135914969
Total page289.60627.26749710.6209235119747
0%100%
KB 26.4245215914035% Page source
KB 73.5754784085965% Components
Sec 10.9902129997484% Page source
Sec 89.0097870002516% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 21.7460964206543%
Sec 8.94125339043771%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/images/products/Doan-Tu-Anh%20-NOV.JPG
Component62.9782.43805625.8312360339549
0%100%
KB 0.662624393141026%
Sec 3.1360780932698%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/haslide.js
Component1.9190.855132.24410323576532
0%100%
KB 2.01515161978688%
Sec 4.27698222539458%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/common.js
Component5.8361.1662265.0041758629974
0%100%
KB 0.0403997154755081%
Sec 3.10513282535614%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/images/icons/job_slidearrow_dn.gif
Component0.1170.8466920.138184841713398
0%100%
KB 2.02654641133126%
Sec 8.13615199077495%
http://images.kiemviec.com/logo/logo_kv.jpg
Component5.8692.2185252.64545136971637
0%100%
KB 16.1636844540514%
Sec 7.20716316572805%
http://static.kiemviec.com/js/ajax/ajax_js/ajax_core.js
Component46.8111.96521323.8198098628495
0%100%
KB 0.165742422463623%
Sec 3.11125366585719%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/public.js
Component0.480.8483610.565796871850545
0%100%
KB 11.8523096897164%
Sec 7.12286499930668%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/library.js
Component34.3251.94222717.6730114451091
0%100%
KB 0.86186059681084%
Sec 3.09290948120394%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/images/icons/icon_bthu_42x44.gif
Component2.4960.8433592.95959371987493
0%100%
KB 1.53795156177703%
Sec 4.41748283680017%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/caobox.js
Component4.4541.2045373.69768633093047
0%100%
KB 0.658480832579435%
Sec 4.83581239598193%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers//images/icons/icon_dotanswer_36x36.gif
Component1.9071.3186051.44622536695978
0%100%
KB 0.154002334205783%
Sec 3.05041566521489%
http://qckv.kiemviec.com/js/kiemviec_v3/kiemviec_v3_jobseeker_header.js
Component0.4460.8317720.53620463300039
0%100%
KB 0.499989641098596%
Sec 3.23274263127268%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/mytooltip.js
Component1.4480.8814881.64267692810339
0%100%
KB 2.16708217371187%
Sec 5.91914982148893%
http://qckv.kiemviec.com/js/kiemviec_v3/kiemviec_v3_jobseeker_trang_chu.js
Component6.2761.6140043.8884661995881
0%100%
KB 1.80728299828042%
Sec 2.91626327124928%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/checkValue.js
Component5.2340.7951926.58205816959929
0%100%
KB 10.3091786772374%
Sec 5.77035728655256%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/js/jquery-1.2.3.pack.js
Component29.8561.57343218.9750812237199
0%100%
KB 0.892246707595837%
Sec 3.40819694598298%
http://kiemviec.com/jobseekers/index/imagecaptcha
Component2.5840.929332.78049777796907
0%100%
KB 0.0148477586790329%
Sec 7.32957630837917%
http://static.kiemviec.com/themes/kiemviec/jobseekers/images/graphics/blank.gif
Component0.0431.9985920.0215151466632509