vangtrangsuc.com.vn

Nhan cuoi, nhan dinh hon, kim cuong, nhẫn cưới, nhẫn đôi - Phu Cuong Jewelry


General data

KBSecKB/Sec
Page source38.5682.78824813.8323420298338
Total page384.07625.80960614.881126042761
0%100%
KB 10.0417625678251% Page source
KB 89.9582374321749% Components
Sec 10.8031405051282% Page source
Sec 89.1968594948718% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 3.87423322467428%
Sec 4.39987731699585%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/kim_cuong_12.png
Component14.881.13559113.1033092019926
0%100%
KB 0.195273852050115%
Sec 2.31530461952809%
http://vangtrangsuc.com.vn/includes/js/img_preview/loader.js
Component0.750.5975711.25508098619244
0%100%
KB 7.8062675095554%
Sec 4.36697871327443%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_157.jpg
Component29.9821.127126.6010114453021
0%100%
KB 11.5136066820109%
Sec 5.81918995586372%
http://vangtrangsuc.com.vn/images/banner090302.gif
Component44.2211.5019129.4431756896219
0%100%
KB 0.612639165165228%
Sec 2.34337168882005%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_145.jpg
Component2.3530.6048153.89044583881022
0%100%
KB 19.3800185379977%
Sec 6.7179987172218%
http://vangtrangsuc.com.vn/media/system/js/mootools.js
Component74.4341.73388942.9289302833111
0%100%
KB 0.511096762099168%
Sec 2.75022795776115%
http://vangtrangsuc.com.vn/media/system/js/caption.js
Component1.9630.7098232.76547815441314
0%100%
KB 1.47340630500213%
Sec 3.31662172603487%
http://vangtrangsuc.com.vn/includes/js/img_preview/preview_templates.js
Component5.6590.8560076.61092724709027
0%100%
KB 0.250210895760214%
Sec 2.29623032602667%
http://vangtrangsuc.com.vn/modules/mod_coolhits/creampuff/6.png
Component0.9610.5926481.62153588639462
0%100%
KB 0.710796821462419%
Sec 2.35830798811884%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_141.jpg
Component2.730.608674.48518901868007
0%100%
KB 0.108832626875931%
Sec 2.3537670431699%
http://vangtrangsuc.com.vn/modules/mod_header_image/mhi_slideshow.js
Component0.4180.6074980.688068108866202
0%100%
KB 0.664191462106458%
Sec 2.24550890083328%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_144.jpg
Component2.5510.5795574.40163780266652
0%100%
KB 0.704548058196815%
Sec 2.57558755449425%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_138.jpg
Component2.7060.6647494.07070939557638
0%100%
KB 0.557962486591195%
Sec 2.29294472763358%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_136.jpg
Component2.1430.59183.62115579587699
0%100%
KB 6.57474041595934%
Sec 4.64512708950303%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/kim_cuong_14.jpg
Component25.2521.19888921.0628340071516
0%100%
KB 9.15183453274873%
Sec 6.03143263791009%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_156.jpg
Component35.151.55668922.5799758333232
0%100%
KB 0.234068257324071%
Sec 2.35604913922359%
http://vangtrangsuc.com.vn/modules/mod_coolhits/creampuff/4.png
Component0.8990.6080871.47840687270078
0%100%
KB 7.11656026411439%
Sec 4.47905326412189%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/kim_cuong_15.jpg
Component27.3331.15602623.643931883885
0%100%
KB 0.495214488799092%
Sec 2.41259785213304%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_140.jpg
Component1.9020.6226823.05452863580447
0%100%
KB 0.459023734885804%
Sec 2.336544773291%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_137.jpg
Component1.7630.6030532.92345780553285
0%100%
KB 0.751934512960976%
Sec 2.52454841813548%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_143.jpg
Component2.8880.6515764.4323302270188
0%100%
KB 0.207511013445256%
Sec 2.3694898713293%
http://vangtrangsuc.com.vn/modules/mod_coolhits/creampuff/7.png
Component0.7970.6115561.30323306451085
0%100%
KB 2.39822326831148%
Sec 3.3659134509841%
http://vangtrangsuc.com.vn/modules/mod_header_image/mhi_slideshow_fade.js
Component9.2110.86872910.6028462270743
0%100%
KB 0.600402003770087%
Sec 2.68737151586119%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_139.jpg
Component2.3060.69363.32468281430219
0%100%
KB 6.97101615305304%
Sec 4.638195561761%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/kim_cuong_16.jpg
Component26.7741.197122.3657171497786
0%100%
KB 0.243701767358544%
Sec 2.58322812056875%
http://vangtrangsuc.com.vn/modules/mod_coolhits/creampuff/8.png
Component0.9360.6667211.40388558332496
0%100%
KB 5.90456055572335%
Sec 0.0404694283206028%
http://www.google-analytics.com/urchin.js
Component22.6780.0104452171.18238391575
0%100%
KB 0.48636207417282%
Sec 2.57492113595225%
http://vangtrangsuc.com.vn/cc_images/thumbs/nhan_cuoi_142.jpg
Component1.8680.6645772.8108104854667