vn88.com

Nonstop, Nhạc Nonstop, Nhạc DJ, Nhạc Sàn Hay, Nhạc House, Nhạc Dance, Nhạc Việt Mix, Nhạc Mix - Cong Dong DJ - VN88 DJ Club Online


General data

KBSecKB/Sec
Page source8.1871.3581566.02802623557235
Total page146.01814.9476699.76861342059421
0%100%
KB 5.60684299195989% Page source
KB 94.3931570080401% Components
Sec 9.08607221634356% Page source
Sec 90.9139277836564% Components
Components

KBSecKB/Sec
0%100%
KB 0.948513197003109%
Sec 4.41816714030796%
http://vn88.com/imageshome/dance.jpg
Component1.3850.6604132.09717252688848
0%100%
KB 1.16150063690778%
Sec 4.24862900028091%
http://vn88.com/imageshome/nonstop.jpg
Component1.6960.6350712.67056754284167
0%100%
KB 27.1309016696572%
Sec 12.7787416218542%
http://vn88.com/imageshome/DJ.png
Component39.6161.91012420.7400147843805
0%100%
KB 34.3991836622882%
Sec 13.2023327516819%
http://vn88.com/imageshome/logo.jpg
Component50.2291.97344125.452496426293
0%100%
KB 8.774260707584%
Sec 8.81757550290952%
http://vn88.com/imageshome/hbd.jpg
Component12.8121.3180229.72062681806525
0%100%
KB 0.980701009464586%
Sec 4.23670740902812%
http://vn88.com/imageshome/house.jpg
Component1.4320.6332892.26121091634309
0%100%
KB 4.61039049980139%
Sec 6.34680230074669%
http://vn88.com/imageshome/djimg.jpg
Component6.7320.9486997.09603362077962
0%100%
KB 1.74088126121437%
Sec 4.2395172116803%
http://vn88.com/imageshome/fgtop.jpg
Component2.5420.6337094.01130487337248
0%100%
KB 1.22313687353614%
Sec 4.24398613589851%
http://vn88.com/imageshome/vietremix.jpg
Component1.7860.6343772.81536058211442
0%100%
KB 1.03480392828281%
Sec 4.41841467054161%
http://vn88.com/imageshome/hotdj.jpg
Component1.5110.660452.28783405253993
0%100%
KB 2.92977578106809%
Sec 6.60205949168395%
http://vn88.com/imageshome/slogan.jpg
Component4.2780.9868544.33498774894767
0%100%
KB 1.22587626183073%
Sec 4.41098876353229%
http://vn88.com/imageshome/cdj.jpg
Component1.790.659342.71483604816938
0%100%
KB 4.26591242175622%
Sec 6.34500268904804%
http://vn88.com/imageshome/gamesimg.png
Component6.2290.948436.56769608721782
0%100%
KB 3.9673190976455%
Sec 6.60500309446242%
http://vn88.com/adsgame/pp1.js
Component5.7930.9872945.86755313007068